ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์และฝึกอบรม (Consult & Training Contact Center)

จากการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากลด้านการให้บริการ Contact Center บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ทำให้บริษัทฯ สามารถบูรณาการระบบบริหารจัดการ Contact Center ในลักษณะเบ็ดเสร็จ (Turnkey Solution) โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • การออกแบบและวางระบบ Contact Center และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • การพัฒนาแอพพลิเคชันของระบบ Contact Center
  • การจัดสรรพนักงานศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
  • การอบรมพนักงานลูกค้าสัมพันธ์
  • การบริหารงานการให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
  • การตรวจสอบควบคุมคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • การพัฒนาการให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์