Aconnect Profile (TH)

         เอคอนเนค (Aconnect) เป็นผู้นำในการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management Service, CRMS) ผ่านระบบ Multimedia Contact Center ที่ครบวงจร ทั้งการสื่อสารที่ใช้เสียงผ่านโทรศัพท์, SMS, MMS, Web Chat, Social Media หรือโทรสาร เป็นสื่อในการให้บริการ พร้อมระบบการจัดเก็บ วิเคราะห์ฐานข้อมูล การจัดทำรายงานที่รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อการให้บริการที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้ธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ สามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านธุรกิจ และการตลาด

 

 

          Aconnect Contact Center ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2555 ด้าน Consulting and Outsourcing Contact Center System Provider จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ และการให้บริการ เป็นแรงผลักดันให้พนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างมีคุณภาพ เกิดการเรียนรู้ มีกระบวนการทำงานที่เป็นขั้นตอนและชัดเจน เพื่อให้ลูกค้า หรือผู้มารับบริการ มั่นใจในคุณภาพ พึงพอใจ และประทับใจในการบริการ

         เอคอนแนค มีการดำเนินธุรกิจโดยเน้นที่ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ (Customize) ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่องค์กรและงบประมาณได้อย่างลงตัว

         ปัจจุบันบริษัทฯ มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งบุคลากร และการบริการ Contact Center Outsourcing ทั้ง Inbound และ Outbound ซึ่งผนวกกับระบบการจัดการสำหรับการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการในรูปแบบ Multimedia Contact Center ที่ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร ด้วยการให้บริการที่ผสมผสานงานด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านฐานข้อมูล การให้บริการ และการบริหารจัดการ เข้าไว้ด้วยกัน โดยยึดหลักความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service Excellency) ที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement) ตามมาตรฐานสากล ข้อมูลที่ให้บริการมีความครบถ้วนและถูกต้องด้วยระบบองค์ความรู้กลาง (Knowledge Base System) ที่รวบรวมข้อมูลของลูกค้าไว้ในที่เดียวกัน อีกทั้งยังสามารถติดตาม (Monitor) การทำงานผ่านทาง Web Base Application ได้ทุกสถานที่ตลอดเวลาทุกช่วงเวลา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า Aconnect สามารถจัดการระบบ Contact Center ให้แก่ลูกค้าภายใต้งบประมาณที่ลูกค้าพึงพอใจและการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมกันนี้ยังให้บริการงานสนัับสนุุนกิิจกรรมทางการตลาดและบริิการให้คำปรึึกษา และฝึึกอบรมอีกด้วย