การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและพัฒนาการองค์กรเชิงบูรณาการ (Integrated Human Resources & Organization Development)

บริษัทฯ มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรระดับประเทศ ซึ่งได้บูรณาการหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลการทำงานและการให้บริการเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าสามารถเลือกหลักสูตรที่ทางบริษัทฯ ให้บริการอยู่แล้วหรือปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหลักสูตรให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของแต่ละองค์กร โดยสามารถจัดอบรมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถานที่

  • การฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training)
  • การฝึกอบรมภายนอกองค์กร (Public Training)