ระบบบริหารการรับสายโทรเข้าเชิงบูรณาการ (Integrated Inbound Management: IIM)

ระบบบริหารการรับสายโทรเข้าแบบบูรณาการที่จัดการการรับสายโทรศัพท์ หรือเรื่องจากลูกค้าในทุกช่องทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำระบบ Contact Center เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ รวมถึงควบคุมการทำงานของพนักงานในการให้บริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Contact Center)
  • บริการให้ข้อมูลสินค้า/บริการของบริษัท
  • บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน
  • บริการลงทะเบียนสัมมนา/อบรม (Seminar/Training Enrollment)
  • บริการรับคำสั่งซื้อสินค้า (Order Taking)
  • บริการรับแจ้งปัญหาและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน IT (IT Help Desk)
  • บริการจัดส่งสินค้าตัวอย่างทางไปรษณีย์ (Sample Product Dispatching)