ระบบบริหารการโทรออกเชิงบูรณาการ (Integrated Outbound Management: IOM)

ระบบบริหารการโทรออกเชิงบูรณาการที่ช่วยในการบริหารจัดการสำหรับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ที่บูรณาการทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร SMS Email ซึ่งสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานในระดับสากล พร้อมด้วยระบบ Contact Center Application ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • บริการจำหน่ายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telemarketing)
  • บริการงานสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด (Direct Marketing Support)
  • บริการสำรวจตลาดและความพึงพอใจของผู้บริโภคทางโทรศัพท์ (Market & Customer Satisfaction Tele Survey)
  • บริการเก็บข้อมูลงานวิจัยทางโทรศัพท์ (Research Tele Survey)
  • บริการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูล (Database Clean up)
  • บริการบริหารกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Campaign Management)
  • บริการช่วยในงานสนับสนุนกิจกรรมการตลาด (Direct Marketing Support)
  • บริการให้ข้อมูลทางโทรสาร (Fax on Demand)
  • บริการให้ข้อมูลทางข้อความสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย (SMS Integration)