IT Support

Required : 1

Responsibilities

1.       สามารถซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Computer ได้ 
2.       มีความรู้ในเรื่อง Network เบื้องต้น เช่นระบบ LAN, อุปกรณ์ switch (ถ้ามีจะพิจรณาเป็นพิเศษ) 
3.       ช่วยเหลือและแก้ปัญหาหารใช้งาน โปรแกรม windows, browser, Microsoft office และอื่นๆ 
4.       มีใจรักงานบริการ เพราะจะต้องซ่อมบำรุงแก้ปัญหาการใช้งานต่างๆกับพนักงาน Agent
5.       มีความรู้ในเรื่องระบบ Contact Center System (ถ้ามีจะพิจรณาเป็นพิเศษ) 
6.       มีทัศนคติที่ดี ในงานบริการ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบ:
•        สามารถติดตั้ง ดูแล รักษา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Computer ได้ 
•        สามารถแก้ปัญหาการใช้งาน โปรแกรม windows, browser, Microsoft office และอื่นๆ ได้
•        ถ้ามีความรู้ในเรื่องระบบ Contact Center System จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 


Qualification

คุณสมบัติ:
•     เพศชาย อายุ 22 – 28 ปี
•     วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
•      มีใจรักงานบริการ
•      มีความรับผิดชอบสูง
•      มีความกระตือรือร้น และพร้อมในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
•      สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้


Salary
-

Contact Information

02-610-3000

Apply Now : Click here