Call Center Supervisor

Required : 1

Responsibilities

หน้าที่ และความรับผิดชอบ:
• ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามายังศูนย์บริการลูกค้าจนสิ้นสุดกระบวนการในการให้บริการ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในระบบของหน่วยงาน
• บริหารจัดการ และควบคุมคุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ (Agent) และ เจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Agent)
• ควบคุมและตรวจสอบผลการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ (Agent) และเจ้าหน้าที่ อาวุโส (Senior Agent) รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกปัญหาใน ระบบ
• เข้าร่วมประชุมการบริหารงาน
• ติดตามปัญหาหลังเวลาทำการ และนอกเวลาทำการ
• ประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ (Agent) และเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Agent)
• บริหารและจัดทำตารางการทำงาน (ตารางกะ) ของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการลูกค้า 


Qualification

คุณสมบัติ:
• เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในด้านการดูแลและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า หรือดูแล ศูนย์บริการลูกค้า อย่างน้อย 3 ปี
• มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ และควบคุมอารมณ์ได้ดี
• มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
• มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา และ การแกัไขปัญหาเฉพาะหน้า
• มีความรู้ทางด้านภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
• มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ การรับส่งข้อมูลทาง Internet และการค้นหาข้อมูล
• มีความสามารถพิมพ์ดีดไทย และอังกฤษ ขั้นด่ำ 30 คำต่อนาที
• มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ ผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 (ถ้ามี)


Salary
-

Contact Information

02-610-3000

Apply Now : Click here