Project Coordinator

Required : 1

Responsibilities

หน้าที่ และความรับผิดชอบ:
•สามารถเก็บความต้องการของลูกค้า
•จัดทำ รายงานการประชุม และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในโครงการ คู่มือ เอกสารส่งมอบงาน
•ประสานงานกับลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน, ประสานงานภายในองค์กร
•บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด


Qualification

คุณสมบัติ:
• เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
• มีประสบการณ์ในด้านการดูแลและบริหารโครงการ อย่างน้อย 2 ปี
• มีความละเอียดรอบคอบ 
• มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
• มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา และ การแกัไขปัญหาเฉพาะหน้า
• มีทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน 
• มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ การรับส่งข้อมูลทาง Internet และการค้นหาข้อมูล


Salary
-

Contact Information

02-610-3000

Apply Now : Click here