ข้อดีของการอบรมนอกสถานที่ (Public Training)

ข้อดีของการอบรมนอกสถานที่ (Public Training)

2018-03-30 15:38:13

          การอบรมนอกสถานที่ หมายถึงการฝึกอบรมที่จัดขึ้นเป็นประจำตามกำหนด โดยผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือองค์กรใด ๆ สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมได้โดยอิงตามค่าบริการต่อคน เหมาะกับองค์กรที่ต้องการส่งพนักงานหรือบุคลากรของตนมาพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ข้อดีของการอบรมนอกสถานที่

  • มีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับการที่บุคลากรหรือพนักงานจะได้เรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญที่เฉพาะเจาะจง
  • การอบรมมักเกิดขึ้นในห้องฝึกอบรมที่อยู่ห่างจากองค์กรของผู้เข้าร่วมอบรมและอยู่ในสถานที่แตกต่างไปจากเดิมที่บุคลากรหรือพนักงานอยู่เป็นประจำ
  • เนื่องจากผู้ชมมักมาจากหลากหลายองค์กรมีโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายและเรียนรู้จากผู้อื่นที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน
  • สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน
  • ทำให้พนักงานหรือบุคลากรได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะ เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น