Aconnect Contact Center หนึ่งในสมาชิกสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย มุ่งให้บริการครบวงจร

Aconnect Contact Center หนึ่งในสมาชิกสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย มุ่งให้บริการครบวงจร

2018-10-08 17:11:39

          Aconnect Contact Center เป็นธุรกิจหนึ่งภายใต้ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด ให้บริการ Customer Service Solution ครบวงจร ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

          จากการเข้าเป็นสมาชิก ทำให้ Aconnect Contact Center มีโอกาสได้เข้าร่วมประกวด TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยในการประกวดนั้น มีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), สถาบันวิชาการ TOT, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้เชี่ยวชาญด้าน Call Center ได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน  ณ ที่ทำการของ Aconnect Contact Center ตั้งอยู่ที่ ชั้น 7 อาคารไอทีโปรเฟสชั่นแนล ทาวเวอร์ บนถนนพระราม 3 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

 

          และจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2018" เมื่อวันอังคารที่  2 ตุลาคม 2561   ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ