วิวัฒนาการใหม่ IP PBX ในระบบ Call Center

วิวัฒนาการใหม่ IP PBX ในระบบ Call Center

2017-09-19 17:02:53

IP PBX ถือเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญของระบบ Call Center เพราะมีหน้าที่ในการส่งสารของลูกค้าจากภายนอก ไปยังเจ้าหน้าที่รับสายที่อยู่ภายใน (Call Center) เพื่อให้สามารถสนทนากันได้ โดย PBX ย่อมาจาก Private Branch Exchange และ IP ย่อมาจาก Internet Protocol ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนจากระบบโทรศัพท์แบบเดิมมาใช้ระบบใหม่ที่มีชื่อว่า IP PBX หรือ PBX แทนการใช้ระบบเดิมที่ต้องเดินสายโทรศัพท์ โดยระบบโทรศัพท์นี้เป็นการเปลี่ยนมาใช้สาย Lan แทนระบบแบบเดิมที่มีความยุ่งยาก ที่ต้องใช้เครือข่ายแยกสำหรับการสื่อสารด้วยเสียงและข้อมูล

ด้วยระบบโทรศัพท์ PBX สัญญาณเสียงจะวิ่งผ่านช่องทาง Internet หรือที่เรียกว่า Voice Over Internet Protocol ที่จะแปลกสัญญาณแบบอนาล็อก (Analog) ไปเป็นสัญญาณ Digital ดังนั้นการใช้ระบบโทรศัพท์แบบใหม่จะช่วยให้ความยืดหยุ่นในการทำให้องค์กรเติบโตขึ้น และยังสามารถลดระยะเวลา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาด้วย