การฝึกอบรมภายในองค์กรคืออะไร (In House Training)

การฝึกอบรมภายในองค์กรคืออะไร (In House Training)

2017-09-25 16:17:47

การฝึกอบรมภายใน (In house training) เป็นการฝึกอบรมสำหรับโอกาสในการเรียนรู้ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยองค์กร โดยจะมีผู้บรรยายจากภายนอกหรือผู้บรรยายจากภายใน มาให้ความรู้ การฝึกอบรมอาจจำเป็นต้องจัดให้พนักงานเข้าร่วมอบรม เพราะเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดทางกฎหมาย สำหรับมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานด้านความปลอดภัยหรือข้อกำหนดด้านการศึกษาต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมอาจมีการเสนอแนะจากผู้บริหาร เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการทำงานในองค์กรต่อไปได้