4 ประโยชน์ของการสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ใน Contact Center

4 ประโยชน์ของการสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ใน Contact Center

2017-10-02 09:29:50

1. ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากรภายในองค์กร

            การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใน Contact Center โดยมีองค์ประกอบในการเรียนรู้ที่มีการแข่งขันหรือเล่นเกม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมที่จะส่งผลดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะทำให้พวกเขาได้รับการยอมรับสำหรับความพยายามที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้วัฒนธรรม ช่วยให้บุคลากรได้รับการเรียนรู้แบบผสมผสานจากการฝึกอบรม เพราะนอกจากบุคลากรจะได้รับวัฒนธรรมจากผู้อื่นแล้ว ยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานได้ด้วย

2. พัฒนาความรู้ทางเทคนิคและเพิ่มมาตรฐาน

            วัฒนธรรมในการเรียนรู้สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามแผนกหรือหน่วยงานในบริษัทเดียวกันในลักษณะที่ดีและยังช่วยปรับปรุงแก้ไขสร้างความผูกพันและเสริมสร้างให้บุคลากรภายในบริษัทมีส่วนร่วมในองค์กร รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เพิ่มความทุ่มเมให้กับองค์กร

3. สร้างทัศนคติการเรียนรู้ที่ดีให้กับบุคลากร

            ด้วยความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) จะทำให้บุคลากรมีทักษะในการบริการลูกค้าให้เหมาะสมได้ยิ่งขึ้น ดังนั้นพวกเขาจะสามารถจัดการกับคำถามที่ซับซ้อนได้ แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาจะต้องมองมันเป็นบวก ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง ไม่เนนั้นพวกเขาจะมอง AI เป็นภัยคุกคามต่อการทำงานและทำให้มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นส่งผลให้บุคลากรมีความเครียดได้

4. เพิ่มทักษะในการพัฒนางานในอนาคต

            ในปัจจุบันมีทักษะหลายอย่างที่สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงาน Contact Center ในอนาคตได้ ซึ่งวัฒนธรรมการเรียนรู้จะช่วยอำนวยความสะดวกนี้