บริการ AConnect Contact Center

 • AConnect Contact Center เราเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ ระบบโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware Software Application และ เจ้าหน้าที่รับสาย ตลอดจนเจ้าหน้าที่หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ให้ทั้งหมด โดยใช้ศูนย์ Contact Center ของบริษัทในการให้บริการในด้านต่าง ๆ
   
  • Information Provider บริการรับสายและให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผ่านทางโทรศัพท์
  • Customer Care บริการบริหารโครงการ เพื่อจุดประสงค์ สร้างความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM Management)
  • Order Taking บริการรับคำสั่งซื้อสินค้าและบริการทางโทรศัพท์ ตลอด 24ชั่วโมง
  • Complaint Handling บริการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ รวมถึงรับคำติชม และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  • Technical Support / Help Desk บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและแก้ปัญหาการใช้งาน เพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาจากการใช้งานแก่ลูกค้าเช่น ปัญหาด้าน IT หรือการใช้เครื่องมือต่างๆ
  • Direct Marketing Support สนับสนุนกิจกรรมการตลาด รวมการติดต่อประสานงานลูกค้าแทนท่านในวาระต่าง ๆ
  • Campaign Management บริหารกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • Data Entry and Database Clean up ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูล รวมทั้งการเก็บข้อมูลต่าง ๆ
  • Consult & Training Contact Center การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม